WET EN FISCUS BELGIË

Belasting in Verkeerstelling (BIV)
De BIV is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig in gebruik neemt op de openbare weg. Koopt u in België een personenauto of motor? Dan regelt uw verzekeraar de inschrijving van de auto. Degene op wiens naam de auto ingeschreven wordt ontvangt een factuur voor de BIV. Koopt u uw auto in een ander EU land, dan moet u zelf aangifte doen bij de DIV. Het bedrag van de BIV is afhankelijk van het gewest waar de eigenaar/gebruiker woont.

Alle personenauto's, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de BIV.

Verkeersbelasting
Verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die afhankelijk is van het type voertuig, de brandstofsoort en het aantal fiscale PK’s.

BTW
De BTW op personenvoertuigen bedraagt 21% en is voor ondernemers is slechts gedeeltelijk terug te vorderen. Dit geldt ook voor BTW op alle autogerelateerde kosten als onderhoud, banden en brandstof. Bij 100% zakelijk gebruik kan maximaal 50% van de BTW teruggevorderd worden. Als het voertuig ook privé wordt gebruikt, kan de belastingplichtige minder BTW terugvorderen.

Verworpen uitgaven voor de onderneming
Autokosten zijn voor de Belgische vennootschapsbelasting niet volledig aftrekbaar.  De aftrekbaarheid van de  meeste autokosten is beperkt in functie van de CO2-uitstoot van de auto. Het aftrekpercentage bedraagt tussen de 50% voor auto’s met een hoge CO2-uitstoot en de 120% voor elektrische auto’s zonder CO2-uitstoot. De aftrekbaarheid van brandstofkosten bedraagt 75%.
Vanaf 2020 wordt de aftrekbaarheid verder verlaagd en komt het percentage te liggen tussen 40% en maximaal 100% voor elektrische auto’s.

In geval van privégebruik van de auto zijn er extra verworpen uitgaven oplopend tot 40% van het VVA (zie hieronder) en aanvullend een solidariteitsbijdrage

Voordeel van Alle Aard (VAA) voor de gebruiker
Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt, ontstaat er een belastbaar VAA in hoofde van de verkrijger. Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen der bedrijfsvoorheffing.

De hoogte van het VAA wordt bepaald door de cataloguswaarde van het voertuig, de CO2-uitstoot en de ouderdom van het voertuig.

Kenteken voertuig
Het kenteken is gekoppeld aan een persoon of onderneming (houder). Het kentekenbewijs (CIM) bestaat uit twee delen: één deel voor in het voertuig en een ander deel dat thuis bewaard moet worden. Beide delen zijn samen nodig voor de verkoop, de inschrijving en de herinschrijving van een voertuig. De twee elementen samen vormen één document en dragen hetzelfde veiligheidsnummer. Om een auto in te schrijven is het voorwaardelijk dat de auto WA verzekerd is. Bij de inschrijving van een voertuig in het kentekenregister ontvangt de houder een merknummerplaat (achterplaat).

Nuttige links

Belastingportaal Vlaanderen - Simulatie verkeersbelasting

Portail de la Wallonie - Taxes

Federale overheidsdienst financiën - inschrijving en belastingen

Federale overheidsdienst financiën - Voordeel van alle aard

Portaal Belgium - Inschrijving van voertuigen

Federale overheidsdienst - gepersonaliseerde kentekenplaten